باسلام

نمونه سوالات پیشنهادی درس ریاضی سال دهم به شرح زیر است.

ص 19 کار در کلاس 2

ص 25 فعالیت 4

ص 27 مثال 9

ص 29 مسئله 1

ص 33 فعالیت 1

ص 34 کار در کلاس 3

ص 35 مسئله 1

ص 41 مثال 6

ص 47 کار در کلاس 6

ص 48 مسئله 4

ص 57 مسایل 1 و 2

ص 58 مسئله 5

ص 68 مثالهای 1 و 2

ص 80 مثال 3

ص 82 کار در کلاس 5

ص 86 کار در کلاس 7