باسلام

امروز از دانش آموزان برگزیده که در نمازهای جماعت روزانه حضور داشته اند، توسط معاون مدرسه تقدیر به عمل آمد.